Algemene Regels Ongewenst Gedrag

Wat zegt de wet:

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen. Gebeurtenissen die zich binnen en buiten de zwemvereniging afspelen zijn onderhevig aan de wet. In artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: “Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”.

De zwemvereniging Zwemlust-den Hommel voelt zich moreel verplicht voor haar leden en hun begeleiders adequate gedragsregels hieromtrent op te stellen. Alle kaderleden en begeleiders dienen kennis te nemen van de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport en deze regels uit te dragen.

Dagelijks werkt men binnen gedragsregels. Deze zijn eenvoudig voor alle leden, ongeacht leeftijd, te begrijpen. Elk (nieuw) kaderlid wordt verzocht deze regels voor gezien te tekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag aan de vereniging te overhandigen. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de vereniging.

Wat is seksueel misbruik:

Er bestaan veel uitingsvormen van seksueel misbruik. Verschillende gedragingen zijn door het duidelijk karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bij andere gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel kunt typeren. De volgende definitie geeft daarover duidelijkheid:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”.

Melding van ongewenst gedrag:

Iedereen binnen de zwemvereniging Zwemlust-den Hommel is verplicht klachten over of signalen van serieuze vormen van ongewenst gedrag te melden, in eerste instantie bij de voorzitter van de betreffende afdelingscommissie. Een incident over ongewenst gedrag kan op verschillende manieren aan het licht komen. Bijvoorbeeld via de vertrouwenscontactpersonen, een verenigingslid, begeleider, kaderlid, afdelingscommissie, bestuur, via de ouders/ verzorgers of iemand van buiten de vereniging.

Maatregelen na de melding van een ernstig incident

Laat degene die de melding doet niet nog vaker zijn/ haar verhaal vertellen. Stel geen sturende vragen. Maak aantekeningen en ga over op het meldprotocol.

Degene die de melding ontvangt, informeert direct het bestuur van Zwemlust-den Hommel. Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de melding met alle zorgvuldigheid wordt omkleed. Het bestuur houdt zorgvuldig een logboek bij en wijst mogelijk een coördinator aan die het hele proces bewaakt.

Het bestuur wijst het lid en de vermeende dader op een vertrouwenscontacpersoon, als dat nog niet is gebeurd. Er zijn dus twee vertrouwenscontactpersonen bij het verdere proces betrokken.

Indien er een coördinator is aangewezen, treedt deze in overleg met het bestuur van Zwemlust-den Hommel en doet melding van ongewenst gedrag direct bij de KNZB. Ook kan hij daar met eventuele vragen terecht. Uiteraard heeft een en ander ook te maken met juridische stappen die eventueel tegen de zwemvereniging kunnen worden ondernomen.

Er worden zo weinig mogelijk (kader)leden of derden bij het proces betrokken. Er wordt geen contact opgenomen met vermeende dader en slachtoffer zonder dat de coördinator hiervan op de hoogte is en ermee heeft ingestemd.

Aanstellingsbeleid

Binnen de vereniging wordt de inzet van onze vrijwilligers serieus genomen. Het bestuur is daardoor ook van mening dat de vereniging eisen mag stellen aan de vrijwilligers.

 • de afdeling zijn verantwoordelijk voor het aannemen van vrijwilligers. Bij twijfel of voor advies kunnen ze terecht bij het bestuur,
 • er wordt gevraagd naar de motivatie om bij een zwemvereniging te willen werken,
 • er wordt gevraagd naar eerdere ervaringen en er worden, indien van toepassing, referenties opgevraagd bij verenigingen waar iemand betrokken is geweest,
 • het (aan te stellen) kaderlid geeft een Verklaring Omtrent Gedrag af,
 • het (aan te stellen) kaderlid onderschrijft de huisregels en de gedragsregels.

Gedragsregels

Van alle vrijwilligers van Zwemlust-den Hommel wordt verwacht dat zij:

 • zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt,
 • zich ervan onthouden de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gewenste doel,
 • zich onthouden van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en intieme relaties tussen de begeleider en de sporter tot en met zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik,
 • zich ervan onthouden de sporter op zodanige manier aan te raken dat de sporter en/ of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zou kunnen ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De Commissies Elementair, Wedstrijd, Trim en Synchroon bespreken welke handelingen als “functioneel aanraken” worden beschouwd,
 • zich onthouden van seksueel getinte verbale intimiteiten, ook via telefoon of sociale media,
 • tijdens de trainingen, lessen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met elkaar,
 • de verplichting op zich nemen de sporter te beschermen tegen (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze vertrouwenscontactpersonen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen,
 • de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook zelf geen financiële beloning of geschenk aanvaarden van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.

Toelichting

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de lesgever/ coach/ trainer/ begeleider in de geest hiervan te handelen, dan wel om advies in te winnen bij het bestuur of de voorzitter van de desbetreffende afdelingscommissie.
 • Het bestuur zal er actief op toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Dit zal worden gedaan door regelmatig in gesprek te treden met de commissies en haar leden. Hiernaast, en indien gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal de betreffende persoon daarop aangesproken worden. Overtreding ervan zal tot sancties leiden.

Coördinator Veiligheidszaken en aanspreekpunt hiervoor binnen het bestuur: Isolde de Groot voorzitter@zwemlustdenhommel.nl