Beste zwemmers,

Vanaf 18 mei starten we weer voorzichtig met de trainingen in drie verschillende zwembaden: Den Hommel, de Krommerijn en de Kwakel. We zijn erg verheugd dat we weer kunnen gaan zwemmen. Zoals gemeld in onze eerdere mails zullen we ons hierbij aan een aantal spelregels moeten houden. In deze brief gaan we nader in op deze regels. Ook willen we benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan deze regels houdt. De zwembaden zijn namelijk zeer terughoudend en moeten ook ervaren hoe een en ander in de praktijk uitpakt.

Op de website vinden jullie (vanaf vanmiddag) twee protocollen. Dat zijn:

  1. Protocol verantwoord sporten (ontwikkeld door NOC*NSF)
  2. Protocol Verantwoord zwemmen (ontwikkeld door de zwembadbranche)

We hebben ook ons eigen verenigingsplan. Dit plan is door de Gemeente Utrecht goedgekeurd. Wij hebben het kort en bondig gehouden. Wij vragen iedereen de protocollen te bekijken en het verenigingsplan goed door te lezen en zich daarnaar te gedragen.

  1. Verenigingsplan Zwemlust den Hommel

Ouders/ verzorgers van jongere zwemmers vragen wij om het protocol aan hun kinderen uit te leggen. Natuurlijk zijn er trainers en begeleider(s) aanwezig om iedereen te helpen. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de verenigingscoördinator inzake corona.

Daarnaast hebben wij als zwemvereniging:

  1. Een Corona-coördinator aangesteld die het eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging voor alle corona gerelateerde zaken (= bestuurslid Arend Jan Kornet, Tel. 06-53826666, Mail: vragenovercorona@zwemlustdenhommel.nl);
  2. Aangepaste trainingen ontwikkeld (geen landtraining, geen gebruik van clubmaterialen (zwemmen), banenrouting);
  3. Trainingsroosters opgesteld in tijdsvakken met een team- en/of persoons- en leeftijdsindeling;
  4. Een dagplanning gemaakt met trainers en Corona-verantwoordelijken;
  5. Bestuursleden, commissieleden, trainers en Corona-dag-verantwoordelijken geïnformeerd en geïnstrueerd;
  6. Alle leden (en ouders/verzorgers) vooraf geïnformeerd zodat de sporters goed voorbereid aan hun training kunnen deelnemen;
  7. Evaluatiemomenten afgesproken om ervaringen uit te wisselen en verbeterpunten te bespreken;

Voordat we uiteenzetten hoe en wanneer we precies gaan sporten willen wij graag eerst een overzicht geven van de stand van zaken per afdeling.

Wedstrijdzwemmen, Masterzwemmen en Trimzwemmen

We starten in het begin met een beperkt aantal personen tegelijk (inclusief trainers + 1 coronaverantwoordelijke). Er is een slimme indeling gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met leeftijdscategorieën, niveaus en teamverbanden, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om lekker te zwemmen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen kunnen en willen we een uitzondering op deze indeling maken. Doe dat in overleg met je trainer.

Zwemvaardigheid

We hebben van veel leden een positieve reactie ontvangen dat ze graag weer willen beginnen met zwemmen. Na lang wikken en wegen heeft het kader bij het bestuur aangegeven dat het – helaas – onder de huidige omstandigheden voor hen nog niet mogelijk is om nu op te starten. Het bestuur steunt dit besluit, hoe zeer het ook voor jullie een teleurstelling zal zijn. We verwachten pas aan het begin van het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met Zwemvaardigheid, dus vanaf 1 september.

Synchroon

Van synchroon zwemmers hebben we ook veel positieve reacties ontvangen. Het kader van Synchroon heeft ook aangegeven dat men weer wil starten, maar er is momenteel nog onduidelijkheid het hoe en wanneer van een mogelijke opstart van de trainingen van synchroon. We hopen dat we – in overleg met de afdeling – hier op korte termijn uitsluitsel over kunnen geven.

Hoe nu starten

De directe communicatie over of, wanneer en waar je kan beginnen zal door de trainers rechtstreeks met jullie worden afgestemd. We zetten deze informatie niet op de website, vanwege de privacy. Ik verwacht dat de trainers dit kort na de ontvangst van deze mail zullen oppakken.

Tot slot

Met deze brief krijgen de leden, ouders en verzorgers algemene informatie hoe we ons op de juiste manier kunnen gedragen om Corona-bewust te sporten. Deze informatie is tot stand gekomen op basis van de Algemene richtlijnen van het RIVM, het branche-brede Protocol Verantwoord Zwemmen en de protocollen van de Utrechtse Zwembaden.

Wij hebben ervoor gekozen om voor het zwemmen niet direct van de volledig toegestane capaciteit gebruik te maken. Hierdoor kan iedereen op een veilige en verantwoorde wijze kennis maken met de nieuwe situatie.

Ik wil de trainers en alle andere vrijwilligers bedanken voor de tijd energie die zij erin hebben gestoken en gaan steken om ervoor te zorgen dat we als zwemvereniging weer kunnen doen waar we voor zijn opgericht. En ik wil jullie bovenal weer veel plezier toe wensen bij het zwemmen.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,
Isolde
Voorzitter