Vertrouwenspersonen

Ongewenst gedrag bijv. (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden of ondersteunen.

De vertrouwenspersoon is aangesteld door het bestuur en biedt bij een melding een luisterend oor en geeft deskundige informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan desgewenst ondersteunen bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening.

De KNZB heeft ook vertrouwenspersonen die voor alle leden van Zwemlust-den Hommel beschikbaar zijn, leden zijn dus niet verplicht om met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon te werken.

Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan de vertrouwenspersoon een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de verenigingscultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen kunnen worden.

Voorbeelden hiervan zijn deelnemen aan commissiegesprekken over het onderwerp, beantwoorden van vragen rondom de reikwijdte en het toepassen van de regels, zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp bij het bestuur aankaarten en hen stimuleren hierop te letten.

De vertrouwenspersoon treedt na een klacht niet op als bemiddelaar tussen de vermoedelijke dader en slachtoffer. Dat is nadrukkelijk niet de taak van de vertrouwenspersoon. Op de vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van pesten of seksueel misbruik. Dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer sprake is van strafbare feiten, heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Zwemlust-den Hommel heeft twee opgeleide vertrouwenspersonen met wie sowieso contact opgenomen kan worden wanneer er vragen zijn of klachten over pesten of seksuele intimidatie:

  • Marcella van Teeffelen, 06 1688 9894
  • Marcel van de Haar, 06 2489 2700.

Zij zijn beiden (tegelijkertijd) te bereiken op vertrouwenspersoon@zwemlustdenhommel.nl.

Hiernaast kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersonen van de KNZB:

  • Jorina Vergeer en Petra van den Hoek: vcp@knzb.nl / 030 751 3228.

Of met het vertrouwenspunt NOC*NSF: 0900 2025 590.

Coördinator Veiligheidszaken en aanspreekpunt hiervoor binnen het bestuur Zwemlust-den Hommel:

Marieke Bredero, info@zwemlustdenhommel.