Huisregels

1. De “gouden” regels

2. Te gast in het zwembad

3. Aanvullende regels

4. Specifieke regels voor zwemles, kampen en wedstrijden


1. De “gouden” regels

Ik waardeer de vrijwilligers van de vereniging; ze zijn er immers in hun vrije tijd;

Ik kom op tijd voor mijn les, training of wedstrijd. Laatkomers verstoren de lessen en kunnen dan ook geweigerd worden;

Ik gedraag me altijd sportief en beleefd! We dulden geen grofheden;

Ik toon respect voor ieders inzet; Sport is er voor iedereen en plezier staat voorop;

Ik heb altijd respect voor de trainers, lesgevers, coaches, officials en afgevaardigden van andere verenigingen;

Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook;

Ik scheld, treiter, pest en roddel niet. Ook niet via sociale media. Ik post geen foto van andere zwemmers of leden zonder hun expliciete toestemming;

Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld;

Ik blijf van andermans spullen af, als ik daar geen toestemming voor heb;

Ik help mee het sportcomplex en de omgeving schoon te houden. De kleedkamers laat ik altijd netjes achter en ik spreek anderen daarop aan als ze dat niet doen. Ook als ik bij andere zwembaden namens Zwemlust-den Hommel ga zwemmen;

Ik probeer bij vervelende kwesties eerst samen met een ander er uit te komen. Lukt dat niet, dan haal ik de lesgever/trainer erbij!;

Ik geef mijn eigen grenzen aan, zodat ik niet in een onprettige situatie beland; ik benoem wat ik niet prettig vind;

Ik wijs andere leden op de mogelijkheden om hulp te zoeken: bij de trainers, het bestuur of bij een vertrouwenspersoon.

2. Te gast in het zwembad

De zwembaden zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Zwemlust-den Hommel (en daarmee haar leden) is gebruiker van de geboden faciliteiten. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade)kosten in rekening moeten worden gebracht. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
 • er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen;
 • er wordt geen etenswaren genuttigd in de kleedkamer en/ of de zwemzaal. Voor traktatie na een les/ training en snacks tijdens een wedstrijd wordt eerst overlegd met de lesgever/ trainer/ coach;
 • de zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten, badslippers of met gebruikmaking van “overschoentjes”. Buiten-schoeisel is vanwege de hygiëne verboden. Dit geldt ook voor het publiek;
 • schade aan eigendommen van het zwembad en van de vereniging worden direct op de dader verhaald.

Zwembadregels voor ieders veiligheid en hygiëne:  

 • zwemmers mogen geen kauwgom of andere snoepgoed in de mond hebben tijdens een les of training;
 • voor aanvang van een les of training wordt verwacht dat de zwemmer onder de douche gaat in de doucheruimte;
 • een WC bezoek wordt altijd gemeld aan de lesgever of trainer;
 • rennen in de zwemzaal is verboden in verband met het gevaar van uitglijden;
 • lang haar moet vast of onder een badmuts en het dragen van sieraden is verboden;
 • iedereen draagt een- of tweedelige badkleding. Zwemmen in ondergoed mag niet.

3. Aanvullende regels

Gebruik van de kleedkamers

 • Het is niet toegestaan om je te verkleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad, tenzij het gaat om het aan en uit trekken van overkleding bij wedstrijden of diplomazwemmen;
 • Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van Zwemlust-den Hommel. De kleedcabines worden dus niet gebruikt. Er kunnen eventueel uitzonderingen worden gemaakt, maar dat bepaalt de leiding van de afdeling;
 • Bij jongere kinderen (zwemles) geldt dat ouders wel in de kleedkamer aanwezig mogen zijn om hun kind te helpen aankleden. Respecteer dan de aanwijzingen op de deur (man/kind; vrouw/kind). Komt vader brengen en moeder halen, zorg zelf dat de kleding en handdoek in de goede kleedkamer komen;
 • Douches en kleedkamers zijn geen speel- of wachtruimtes. Je douchet kort;
 • De kleedkamers worden gebruikt om je te verkleden, niet om te eten. Ze dienen na elk gebruik door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.) en laat deze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemvereniging en de exploitant van de zwembaden zijn niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Ouders/ verzorgers

Het bestuur van Zwemlust-den Hommel vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels van de club en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij specifiek aandacht voor het volgende:

 • Geef als volwassene het goede voorbeeld.
 • Ouders/verzorgers zijn de eerste zwemles of training welkom aan de badrand. Behoudens speciale avonden is de meest nabije plaats waar zij gedurende trainingen en zwemles hun kind kunnen zien, de tribune.
 • Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de lessen, trainingen en/ of wedstrijden. Laat dit over aan de benoemde trainers/ lesgevers/ coaches.
 • De lesgever bepaalt of een kind door mag naar een volgende groep of op mag voor diplomazwemmen.
 • De trainer beoordeelt of een zwemmer ingeschreven kan worden voor een wedstrijd;
 • Als uw hulp langs het bad gevraagd wordt, is het fijn als u daar op in wilt gaan. Bent u klaar met het gevraagde werk, meldt u zich weer af.

Richtlijnen gebruik sociale netwerken

De hoofdregel is dat het gedrag van Zwemlust-den Hommel-leden op sociale media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk fatsoenlijk is.

 • Bij sporttechnische onderwerpen maken (kader)leden duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens Zwemlust-den Hommel publiceren;
 • (Kader)leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken;
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken;
 • Zwemlust-den Hommel-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de vereniging zoek je contact met de voorzitter van je commissie of het verantwoordelijk bestuurslid;
 • Zwemlust-den Hommel zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met leden en ouders hoe zij dit doet.

Fotografie/beeldmateriaal 

In het zwembad geldt een fotografie- en filmverbod. Slechts als door bestuur of afdelingscommissie kenbaar gemaakt wordt dat er hiervoor ontheffing van het zwembad is verkregen, mag er gefotografeerd of gefilmd worden

 • Daarbij geldt dat alleen de eigen kinderen gefotografeerd mogen worden. Het is vanzelfsprekend dat andere kinderen zoveel mogelijk buiten beeld worden gelaten. Indien dit niet mogelijk is, moet dit in goed overleg tussen de ouders plaatsvinden.
 • De vereniging zal te allen tijde wanneer ze foto’s maakt van evenementen dit alleen doen na toestemming van de ouders/verzorgers. Mocht een lid bezwaar hebben tegen fotografie, is het aan te raden dit kenbaar te maken aan het bestuur en de fotograaf. Die onthoudt zich van foto’tain’tmaken waar de bezwaarhebbende op zou komen te staan.
 • Voor trainingsdoeleinden kan het zijn dat de trainer voorstelt om een deel van de zwemslagen/oefeningen op film te zetten. Om de progressie van de zwemmer te kunnen toetsen wordt het materiaal ook opgeslagen. Mocht u hier niet mee akkoord zijn, graag nadrukkelijk aangeven bij de lesgever/trainer.
 • Voor beeldmateriaal voor (commercieel) promotionele doeleinden waar een portret voor gebruikt wordt of waar mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vraagt de vereniging schriftelijke toestemming om deze foto’tain’tte maken en/of te gebruiken.

Sancties

Op het niet naleven van de huisregels kunnen sancties volgen. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd, loopt van de trainer/ lesgever als eerste aanspreekpunt via de afdelingscommissie naar het bestuur. Daarbij wordt door de lesgever/ trainer resp. afdelingscommissie informatie uitgewisseld met (de aangewezen functionaris binnen) het bestuur en wordt met hem ook ruggespraak gehouden.

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/ of wedstrijden In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. Een tribune- of zwembadverbod kan door het zwembad opgelegd worden aan ieder die zich niet aan de huisregels van het zwembad houdt.

Is er sprake van een incident waardoor u zich niet veilig voelt binnen de vereniging, kunt u er voor kiezen om direct contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen. U bent niet verplicht om dit vooraf te melden aan de lesgever of trainer.

4. Specifieke regels voor zwemles, kampen en wedstrijden

 Zwemles

 • Ondiepe bad: om kinderen zo weinig mogelijk af te leiden is aanwezigheid van ouders bij de lessen niet toegestaan. Uitzondering zijn de eerste zwemlesavond en speciale kijkavonden. De laatste 5 minuten van de les zijn ouders/ verzorgers welkom. De kinderen nemen na binnenkomst op de bank aan de overkant plaats.
 • Diepe bad: het is altijd mogelijk om de les vanaf de tribune te bekijken. Kinderen die daar les krijgen moeten na het douchen bij binnenkomst op de bank links wachten tot de les begint;
 • 10 minuten (niet eerder) voor aanvang van de les kunnen de kinderen (evt. met hulp van hun ouders/ verzorgers) gebruik maken van de kleedkamers. Vóór de les naar het toilet gaan, is aan te raden;
 • De begeleiders van de kinderen houden zich niet op in de doucheruimte. Zij wachten voor de doucheruimte tot een van de lesgevers de deur van het instructiebad opent.
 • Ouders/ verzorgers begeleiden hun kinderen van/ naar het instructiebad. Dit in verband met de veiligheid van kinderen die nog niet in bezit zijn van het zwem-ABC.
 • Heeft een kind zich bezeerd of is het niet helemaal lekker, zeg dat voor de les tegen de zwemonderwijzer.
 • Ouders/ verzorgers halen hun kind op tijd op na de les, voor de veiligheid en in het belang van de kinderen die aansluitend les krijgen.

Wedstrijden/ demonstraties

 • Je bent op het afgesproken tijdstip aanwezig voor (vertrek naar) de wedstrijd of demonstratie;
 • Indien er geen sprake is van georganiseerd vervoer door de vereniging of als een kind daar door omstandigheden niet aan deel neemt, zorgen de ouders/ verzorgers dat hij/ zij tijdig bij de wedstrijd aanwezig is;
 • Indien een kind wegens ziekte of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen, moet dit zo snel mogelijk (bij voorkeur 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd) aan de verantwoordelijke coach/ teambegeleider gemeld;
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd/ demo laat je dit tijdig (zo snel mogelijk) weten aan de trainer/ coach of teambegeleider. Bij niet tijdig afmelden zijn de kosten/ boete voor rekening van de zwemmer;
 • Blijf bij de ploeg en luister naar de aanwijzingen van de begeleider;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van het materiaal;
 • Samen uit, samen thuis. Je blijft dus de gehele wedstrijd aanwezig, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken met de begeleider.

Trainings- en wedstrijdkampen

 • De begeleiding dient zich verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven.
 • Het gebruik van alcohol en tabak (door bijv. begeleiders) wordt zoveel mogelijk vermeden (voorbeeldfunctie). Het gebruik van alcohol en tabak door minderjarigen is bij wet verboden en dit verbod wordt dan ook tijdens dergelijke kampen strikt gehandhaafd;
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen van de kampleiding en/ of aanwezige trainers op.
 • Jongens en meisjes betreden elkaars slaapruimtes niet.