Privacy verklaring

Algemeen

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Zwemlust Den Hommel vindt het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens conform de AVG

Zwemlust Den Hommel (ZDH) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ZDH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Verzorgen van zwemlessen en -trainingen
 • Deelname aan zwemwedstrijden, al dan niet via de KNZB
 • Functioneren als kaderlid van de Vereniging
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van contributiefacturen en eventuele doorbelastingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode + Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon nummer
 • E-mail
 • IBAN en BIC nummers
 • Kopie U-pas (indien relevant)
 • Inschrijfnummer KNZB (indien relevant)

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde(n) of derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Inschrijven van onze leden voor deelname aan zwemactiviteiten van de vereniging (KNZB)
 • Verzekering van kaderleden bij de KNZB
 • Deelname aan opleidingen (KNZB)
 • Ledenadministratie en contributieverwerking (Sportlink)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee we een overeenkomst hebben, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft / heeft gegeven, zoals het innen van de contributie bij een derde partij zoals Bureau U-pas.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@zwemlustdenhommer.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ZDH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel dan op grond van de wet is vereist.

Passende technische en organisatorische maatregelen (beveiliging persoonsgegevens)

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens ZDH van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegeven door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Indien u een dergelijk verzoek wilt doen, dan vragen wij u om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken kunnen worden gedaan via

ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl 

Links naar andere websites

De website van ZDH kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing voor ZDH. Andere websites/verenigingen kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.